В. ПЕТКОВ Современная фитотерапия
 
На главную
 
 
 
 
В. ПЕТКОВ
Современная фитотерапия
стр. 459

Нинова, П., Д, Пасков. Фармация, 19, 1969, 3, 28 33

Нинова, П., А. Абдусаматов, С Ю Юнусов Yu ним прир. соед., 7, 1971, 4, 540—541,

Нинрва, П., Ив. Крушков Мед. архив, 10. 1972, 5—6, 133—140.

Нинова, П., Ив, Крушков, Б. Стефанова. I фармпкологичен конгрес. С., 1978.

Нисимова, М. Д, Стефанова. Фармации, 15. 1975, 4, 47 53.

Носаль, М. А., И. М. Носяль. Лекарешенные растения и способы их применения в народе. Киев, Здоро-в'я. 1959.

Оболенцева, Г. В., . И. Хаджай, Хармакол и токи/кол., 32, 1969, 2, 174—177.

Обухов, А, Н. Лекарственные растения Краснодар. Изд. АН СССР, 1960.

Огнянов, И.. С. В. Ивннчеви, Г Г Зннесочиня Пок.мди ИАН. 28, 1975, 1621; 29, 1976, 205.

Окаюв, X. К. Труды Северо-Осетинского с.дх. института, 1.XVII, 1956, 143—150.

Орехов, А. П. Химия алкалоидов, И им М., АН С'’СР, 1955.

Палладина, Л. И., А. М. Гудини. Док i АН СССР. 1952 Палашев, Ив., Ив. Генев, Смрадлика. С., Зсмизда1, 1963, 94,

Памуков, Д., Ил. Ланджев, Ал. Хърчев. Билките и тяхното използуване. С., Земиздат, 1968. Панайотов, П., А. Калайджиев. С Гьлъбов. Фармация, 7, 1957, 4, 30—32.

Панов, П., И. Огнянов, Н. Моллов, К. Русинов, В. Георгиев и Д. Желязков. Докл. Болг. акад. наук, 14, 1961, 1, 39-42.

Панова, Д., Г. Китанов. Фармация 24, 1974, 1, 26- 32.

Паносян, А. Г. Арм. хим. жур., 30, 1977, 2, 255—260 Пасечник, И. X., М. А. Габарец. Врачебное дело, 1969, 10, 5 -7.

Пасков, Д. С., И?в. отд. биол.-мед. наук експ. мед., 1957, 1, 29—35.

Пасков, Д. С. Нивалин. С., Мед. и физк , 1959

Пасков, Д., Хр. Добрев. Изв. на Мед. инст. на ЬАН, 1953.

Пасков, Д.,    В. Иванов,    Л.    Б. Иванова, Сл. Атанасова Фармация, 4, 1954, 6, 14—22.

Пасков, Д.,    К. Русинов.    В.    Георгиев, С. Атанасова-Шопова и Д. Желязков. Йзв. Инст. по    физиология на

БАН. 4, 1960, 191—200.

Пасков, Д.,    П. Нинова,    П    Статков. Националнз научна конференция по фармация. С.,    1966,    36.

Пасков, Д.,    П. Нинова.    Ив. Ламбев. Мед. архив, 14, 1976, 3, 19—23.

Пейчев, П., Хр. Гаджева, Фармации. 3, 195.1 2. 34- 38 Пейчев, П., Хр. Гаджева. Фармация, 4, 1954, 3, 29—-34.

Пейчев, П., Хр. Гаджева. Фармация. 5, W**, 4, 26—31.

Пейчев, П., Св. Кръстева. Фармация, 16, 1966, 1, 38—40.

Пейчев, П., Н. Никифоров, Н. Кантарев. Фармация, 17, 1976. 4, 34—39.

Пейчев, П. и др. Проблеми на фармацичта. 1973, 1, 75 82.

Пеликан, Е. В. Архив, судебной мед., ЫО. 3, 34—35.

Пенова, М., М. Бояджиева, Г. Пеней. Формация, 9, 1959, 2, 2, 35 -37.

Переслегин, Н. В. Фармакол. и токсикол, i944, 4

Петков, В. Годишник на Соф. унив Мед. фак 28, 1949^885—961.

Петков, В. Сьвр. мед., 1950, 2, 28—44

Петков, В. Нови експериментални д.чши за фармлкодинамията на някои растителни видове. С., Наука и изкуство, 1953, 288..

Петков, В. Д. Сьвр. мед., 7, 1956, 5, 23—30.

Петков, В. Д. Известия на Института по експерииентилна медицина при БАН, 2, 1957, 485—513. Петков, В. Научни трудове на ИСУЛ, 4, 1957, 1, 275—291.

Петков, В. Изследвания вьрху жен-шен и китайски лимонник в България. С.