Η.Г. КОВАЛЕВА ЛЕЧЕНИЕ РАСТЕНИЯМИ Очерки по фитотерапии
 
На главную
 
 
 
 
Η.Г. КОВАЛЕВА
ЛЕЧЕНИЕ РАСТЕНИЯМИ
Очерки по фитотерапии
стр. 347

Чаплыгин Б. К. Химия и жизнь, 1968, 1.

Шангелия М. С. История медицины Грузии. М., 1967.

Шасс Е. Ю. Сов. мед., 1941, 4—5.

Шасс Е. Ю. Врач, дело, 1948, 5.

Шасс Е. Ю. Фитотерапия. М., 1952.

Шасс.Е. Ю., Варлаков М. Н. Фармация, 1941, 8.

Шиманская В. С. Лекарственные растения народной медицины Северо-западных областей Украины СССР. Автореф. дисс. канд. Львов, 1966.

Шовен Р. От пчелы до гориллы. Пер. с франц. М., 1965.

Шретер А. И., Крылова И. Л. Природа, 1968, 5.

Штейнберг А. Гигиена пищевого рациона. М., 1965.

Шупинская М. Д., Карпович В. Н. Фармакогнозия. Л., 1963.

Энгельс Ф. Диалектика природы. М., 1955.

Эфендиев И. К. История медицины в Азербайджане. Баку, 1964.

б) ИНОСТРАННАЯ

Австрия

Neuthaler Н. Das Krauterbuch. Wien, 1964.

Бо 1гари ч

4рна\’дов Г. Лекарствена терапия. София, 1959.

Иорданов Д., Николов П., Бойчинов А. Фитотерапия (лекарственными травами ). Медицин.i и физкультура. София, 1968.

Станков В.. И.шева С. Егерично маслени и медицински култури. София, 1961.

Сточное Н. Ръководство за билкосбиране. София, 1960.

ГДР

Нет г Н. Tierarztliche. Drogenkunde. Leipzig, 1959.

4uster F., Schafer J. Arzneipflanzen. Leipzig, 1957.

Dor/ler F., Roselt G. Unsere heilpflanzen. Berlin, 1964.

Heeger E. F. Handbuch des arznei und gewurzpflanzen baues. Berlin, 1956.

Koch /■'. Taschenbuch der neimischen sommer blumen. Leipzig, 1953.

Koch F. Taschenbuch der neimischen blumen. Jena, 1953.

Koch F. Taschenbuch der neimischen frahjahis blumen. Berlin, 1964.

Willkoms M. Bilder atlas des pflanzenrechs. Munchen, 1927.

Hoppe H. A. Drogenkunde. Hamburg, 1958.

Индия

Chopra R. N., Nayar S. L., Chopra J. Glossary of indian medicinal plants. New Delhi, 1956. Италия

Ceruti A. Plante medicinali alimentari. Torino, 1957.

Польши

Kyinicka B., Dziak A. Ziola lecznicze. Warszawa, 1967.

Kwasniewscka J., Skulimowski J., Tomitowisz H. Porandnik sbieracza ziol. Warszawa, 1956. Schwarz Z., Szober J. Rosliny towarryszace czlowickowi. Warszawa, 1960.

Tvszynska D. Sadzonki i rozsada roslin zielorskich. Warszawa, 1967.

Франция

Trouard Rioll Y.